Σχετικά με το KTS

Ο κύριος στόχος του έργου KTS είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επικύρωση ενός σοβαρού παιχνιδιού και το υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής και (νέους) χειρουργούς μια καινοτόμο προσέγγιση με βάση την ICT για την εκπαίδευση με βασικό κλειδί τις ψυχοκινητικές δεξιότητες στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (MIS). Το σοβαρό παιχνίδι KTS θα βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες κατάρτισης που πραγματοποιούνται σε ένα πλαίσιο κατάρτισης (επονομαζόμενα ‘box-trainer’), ώστε οι χειρουργικές ικανότητες θα ενισχυθούν μέσω των ICT. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι στην αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας ώστε να προσαρμοστεί το σοβαρό παιχνίδι στις διάφορες γλωσσικές ανάγκες και να αυξηθεί η αποδοχή του. Έτσι, με αυτό το πολύπλευρο σχέδιο, καινοτόμα περιεχόμενα βασισμένα στις ICT υπηρεσίες, παιδαγωγικές μέθοδοι και πρακτικές θα αναπτυχθούν στον τομέα της κατάρτισης των ψυχοκινητικών χειρουργικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης. Αυτό θα οδηγήσει στο γεγονός ότι οι φοιτητές ιατρικής και (νέοι) χειρουργοί θα πρέπει να εφοδιάζονται με ένα σύστημα κατάρτισης ενισχυμένη από τις ICT που βασίζεται σε σοβαρά παιχνίδια που θα υπερβαίνουν τα παραδοσιακά συστήματα κατάρτισης σε χώρους συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Με το πρόγραμμα KTS, φοιτητές ιατρικής θα έχουν νωρίτερα πρόσβαση σε χειρουργική εκπαίδευση και (νέοι) χειρούργοι θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν περισσότερες ώρες χωρίς να κινούνται σε εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, μειώνοντας έτσι όχι μόνο το χρόνο αλλά και το κόστος, αλλά και επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους. Επιπλέον , θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εισαγάγει το σοβαρό παιχνίδι στο χειρουργικό προγραμμάτων κατάρτισης .

image1

Το KTS επικεντρώνεται στη λήψη μέγιστης αξιοποίηση των καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στις ICT (σε αυτή την περίπτωση ένα σοβαρό παιχνίδι) για να παρέχει τους φοιτητές ιατρικής και (νέους) χειρουργούς τις βασικές δεξιότητες για MIS. Το έργο KTS έχει ως στόχο να παρέχει επιλογές μάθησης από απόσταση για τη χειρουργική με ψυχοκινητικές ικανότητες. Εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση από εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης θα είναι προσβάσιμα για τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα φυσική τους θέση, ως εκ τούτου, τη μείωση του κόστους και χρόνου ταξιδιού .

Το έργο KTS στοχεύει επίσης στο να παρέχει μια τεκμηριωμένη εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή των σοβαρών παιχνιδιών για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων MIS. Η αξιολόγηση και επικύρωση σε μια πραγματική ζωή μέσα από τους πιλότους θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη γνώση σχετικά με την επάρκεια των σοβαρών παιχνιδιών που βασίζονται στις ICT και τη μάθηση που επιτρέπει στους φοιτητές της ιατρικής και (νέους) χειρουργούς να εκπαιδεύουν μέσα σε περιβάλλοντα μάθησης μη - τυπικής και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης ICT. Εκτός αυτού, η προστιθέμενη αξία και o αντίκτυπος των ICT για την εκπαίδευση MIS θα συναφθεί από αυτούς τους πιλότους.

image2

Τέλος, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου KTS πηγαίνει πέρα από την απλή χρήση του σοβαρού παιχνιδιού KTS μαζί με το box-trainer, δεδομένου ότι στοχεύει επίσης να αναπτύξει την υποστήριξη υλικών διαδικτύου που θα παρέχουν μια ευρύτερη πρόσβαση σε μάθηση που σχετίζετε με MIS. Αυτή η ομάδα-στόχος συνήθως χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο φόρτο εργασίας που απαιτεί ευέλικτη διά βίου μάθηση και καινοτόμων παιδαγωγικών εξελίξεων.

Έτσι, με αυτό το πολύπλευρο σχέδιο, καινοτόμων περιεχομένων βασισμένων στις ICT υπηρεσίες, παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές που θα αναπτυχθούν στον τομέα των ψυχοκινητικών χειρουργικών δεξιοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης. Αυτό θα οδηγήσει στο γεγονός ότι οι φοιτητές ιατρικής και (νέοι) χειρουργοί θα πρέπει να παρέχονται με ένα σύστημα κατάρτισης ενισχυμένη από τις ICT που βασίζεται σε σοβαρά παιχνίδια που θα υπερβαίνουν τα παραδοσιακά συστήματα κατάρτισης σε χώρο συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Με σχέδιο KTS, οι φοιτητές ιατρικής θα έχουν νωρίτερα πρόσβαση σε χειρουργική εκπαίδευση και (νέοι) χειρούργοι θα είναι σε θέση να εκπαιδευτούν περισσότερες ώρες χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, μειώνοντας έτσι όχι μόνο το χρόνο αλλά και το κόστος, αλλά και επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για την εκπαίδευση τους. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εισαγάγει το σοβαρό παιχνίδι στο χειρουργικό προγραμμάτων κατάρτισης.

1. Usón J et al. Basic principles. In: Step by step training in laparoscopic surgery. 4th Edition. 2012. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, Spain

2. Enciso Sanz S et al. Preliminary validation of the Simulap® physical simulator and its assessment system for laparoscopic surgery. Cir Esp. 2012; 90(1):38-44