Πακέτα Εργασίας

WP1 – Διαχείριση Έργων

Ο στόχος αυτής του πακέτου είναι συνεπώς να συντονίσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του έργου. Η ανάπτυξή του θα διασφαλίσει ένα επίπεδο υψηλής ποιότητας της διαχείρισης σε όλη τη διάρκεια του έργου.

WP2 – Διασφάλιση Ποιότητας Έργου

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, τόσο στο συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, καθώς και σε επιμέρους παραδοτέα και τα αποτελέσματά τους. Το σχέδιο θα λάβει ως κατευθυντήρια γραμμή τις αρχές και τους δείκτες ποιότητας που σχετίζονται με το EFQM. Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτό το πακέτο και θα βοηθήσει τον Αρχηγό.

WP3 – Συγκέντρωση των σοβαρών απαιτήσεων του παιχνιδιού KTS

Αυτό το πακέτο εργασίας έχει ως στόχο να εξάγει και να συγκεντρώσει πραγματικές και τρέχουσες ανάγκες στον τομέα της κατάρτισης e-learning των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων μέσω των σοβαρών παιχνιδιών στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Οι ανάγκες αυτές θα οδηγήσουν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σοβαρή ανάπτυξη του παιχνιδιού.

WP4 –Ο ορισμός της αρχιτεκτονική του σοβαροί παιχνιδιού KTS

Ο στόχος του πακέτου είναι να καθοριστεί εννοιολογικά το σοβαρό παιχνίδι KTS για τη χειρουργική που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης όπως έχουν οριστεί στο προηγούμενο πακέτο. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τον καθορισμό:

  • Στόχων μάθησης
  • Ενότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σοβαρό παιχνίδι
  • Αξιολόγηση και εκτίμηση των μεθόδων

WP5 – Εξέλιξη του σοβαρού παιχνιδιού KTS

Το πακέτο 5 αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού KTS και του υποστηρικτικού υλικού με βάση τα αποτελέσματα του πακέτου 4 μέσα από ένα διπλό βρόχο καινοτομίας. 1ος βρόχος καινοτομίας (T5.1 και T5.2) οδηγεί σε 1ο πρωτότυπο (έκδοση δοκιμής) του σοβαρού παιχνιδιού KTS. Στη συνέχεια, ένας κύκλος δοκιμών ξεκινά (εσωτερική τεχνολογική επικύρωση) με στόχο τον εντοπισμό αρχικών σφαλμάτων της εφαρμογής (T5.3). Ο 2ος βρόχος καινοτομίας αρχίζει με το T5.4 και τελειώνει με την επικύρωση στο πακέτο 6.

WP6 – Επικύρωση και δοκιμή

Το Πακέτο 6 έχει ως στόχο να προσδιορίσει την απόδειξη και την ανατροφοδότηση σχετικά με το αν αυτό το e- Learning σύστημα κατάρτισης με χειρουργικές ψυχοκινητικές δεξιότητες θα επιτρέψει στους φοιτητές ιατρικής και (νέους) χειρουργούς να εκπαιδεύσουν. Στοχεύει επίσης να προτείνει βελτιώσεις για τη μεγιστοποίηση της επάρκειας του σοβαρού παιχνιδιού για να ικανοποιήσει τις ανάγκες που ανιχνεύθηκαν στο Πακέτο 3.

WP7 – Διάδοση

Ο στόχος είναι η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και καθιστώντας τα προσιτά σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

WP8 – Εκμετάλλευση

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί και να ξεκινήσει ένα σχέδιο και η βαθμιαία προσέγγιση για την αξιοποίηση μακροπρόθεσμα, τόσο από τους εταίρους του έργου σε ατομικό επίπεδο, καθώς και από την κοινοπραξία στο σύνολό της.