Κοινοπραξία

 

 

Η κοινοπραξία συγκεντρώνει μαζί συνεργάτες με εμπειρία και προϋπηρεσία στον τομέα των υπηρεσιών και των έργων στον τομέα της εκπαίδευση MIS και στον ιατρικό τομέα, καθώς και με εμπειρία σε έργα της ΕΕ και τη διαχείριση του έργου. Συγκεκριμένα :

  • Εμπειρία κατάρτισης στον τομέα της χειρουργικής επέμβασης και MIS .
  • γνώση των αναγκών κατάρτισης των φοιτητών ιατρικής και χειρουργούς μέσω μιας άμεσης σχέσης με αυτούς.
  • Ειδικές δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη των σοβαρών παιχνιδιών, πλατφόρμες μάθησης που βασίζονται στις ΤΠΕ και εργαλείο παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο .

 

 

 CCMIJU

[Coordinator] Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Francisco M. Sánchez Margallo

Το Κέντρο Χειρουργικής Jesús Usón Minimally Invasive Surgery Centre (CCMIJU) είναι ένα διεπιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο στην αριστεία στην έρευνα και την εκπαίδευση σε ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές. Η CCMIJU προσφέρει ένα διαδοχικό μοντέλο πιστοποιημένης εκπαίδευσης και είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για χειρουργική εκπαίδευση, με περισσότερους από 1500 συμμετέχοντες, προερχόμενους από περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο με περισσότερες από 120 εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε χρόνο. Εντός του KTS, το CCMIJU θα είναι ο ηγέτης εταίρος γι 'αυτό θα αναλάβει το συντονισμό του έργου και τη διαχείριση της ποιότητας (πακέτα εργασίας 1 και 2, αντίστοιχα). Θα συμμετάσχει στις απαιτήσεις των ορισμών του πακέτου εργασίας 3, με τη διεξαγωγή συν-δημιουργίας του εργαστηρίου στην Ισπανία. Θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού δουλεύοντας σε συνεργασία με το Πακέτο 5 σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης των χειρουργικών εργαλείων (πακέτα εργασίας 4 και 5). Θα συντονίζει τη φάση επικύρωσης (πακέτο εργασίας 6) και θα πραγματοποιήσει τις δοκιμές επικύρωσης στην Ισπανία. Τέλος, θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης (πακέτα εργασίας 7 και 8, αντίστοιχα).

 

ISTT

Innovative Surgical Training Technologies – Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Werner Korb

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Λειψίας (Leipzig HTWK) είναι το πιο σημαντικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στη Σαξονία. Μέσα σε αυτό, το ISTT ερευνά και την αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τη χειρουργική κατάρτιση με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 1) καινοτόμο μηχανο-τρονικά συστήματα προσομοίωσης, 2) καινοτόμες χειρουργικές αίθουσες εκπαίδευσης, 3) πρωτοποριακές χειρουργικές έννοιες κατάρτισης, και 4) εργονομία και διαχείριση της ποιότητας στο δωμάτιο λειτουργίας. Εντός του KTS, το ISTT θα είναι ο αρχηγος του ορισμού της αρχιτεκτονική του σοβαρου παιχνιδιού, (πακέτο εργασίας 3) και το πακέτο εργασιών εκμετάλλευσης. Θα συμμετέχουν, επίσης, με τη διεξαγωγή της συν-δημιουργίας εργαστηρίου και την επικύρωση δοκιμών στη Γερμανία (πακέτα εργασίας 3 και 6, αντίστοιχα).

 avaca

AVACA Technologies

Nikos Skarmeas

Η AVACA Technologies SA (AT) είναι πιστοποιημένη με ISO ανάπτυξης ανεξάρτητου λογισμικού και ολοκλήρωσης με έδρα την Αθήνα, στην Ελλάδα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανικής. Πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία επί του παρόντος στεγάζει 17 άτομα εργαζόμενους και έχει αναπτύξει μια σημαντική λίστα των πελατών σε πολλούς κλάδους και τομείς της αγοράς και είναι μέλος του Ελληνικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας. Η AVACA θα είναι ο τεχνικός συντονιστής του έργου, βοηθώντας τον Συντονιστή Έργου. Θα είναι κυρίως υπεύθυνη για την ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού (πακέτο εργασίας 5), αλλά θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών και τις δοκιμές επικύρωσης (πακέτα εργασίας 3 και 6, αντίστοιχα). Όπως το υπόλοιπο των εταίρων, θα συνεργάζεται επίσης με τις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης (πακέτα εργασίας 7 και 8, αντίστοιχα).

UPSN

Department of Surgical Research and Techniques – Semmelweis University

György Wéber

Με πάνω από 240 έτη παράδοση στην ακαδημαϊκή αριστείας, το Πανεπιστήμιο Semmelweis είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της Ευρώπης στην ιατρική. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει σχεδόν 12.500 φοιτητές από 64 χώρες σε όλο τον κόσμο, ξένους φοιτητές που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού φοιτητικού σώματος. Το Τμήμα Χειρουργικής Έρευνας και Τεχνικές, του Πανεπιστήμιου Semmelweis (DSRT - SU) είναι αφιερωμένο στην πολύ-εξειδικευμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση επικεντρωμένη στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Όπως ο Αρχηγός στο Πακέτο 3, το DSRT - SU θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση φοιτητής της ιατρικής και την οργάνωση του τοπικού εργαστηρίου συν-δημιουργίας. Θα παράσχει στοιχεία για τον ορισμό της εκπαίδευσης KTS από την άποψη του περιεχομένου και της μάθησης και θα παράσχει στοιχεία για τις μεθόδους αξιολόγησης. Το DSRT - SU θα πραγματοποιήσει δοκιμές στα τεστ κυκλοφορίας KTS και έγγραφα με ζητήματα τα οποία στη συνέχεια θα οδηγήσουν τον εταίρο για τη διαλογή, τη συνεισφορά στα σχέδιο διάδοσης και την πραγματοποίηση των στρατηγικών διάδοσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν ενεργά με το περιεχόμενο στα εργαλεία διάδοσης, την ιστοσελίδα και ενημερωτικά δελτία.

 

GBT

Universidad Politécnica de Madrid

Enrique J. Gómez Aguilera

Το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο από τις Ισπανικά Πολυτεχνεία. Έχει περισσότερα από 200 Ερευνητικές Μονάδες και πολλά Ερευνητικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Κέντρα. Η Βιοϊατρική Μηχανικής και το Κέντρο Τηλεϊατρικής (GBT) της UPM είναι το κορυφαίο κέντρο για την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη με επικεντρώθηκε στην βίο-μηχανική, ως επί το πλείστον ασχολείται με την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην βιοϊατρική.

Η εμπειρία του GBT-UPM που σχετίζονται με το έργο μπορεί να είναι δομημένη σε διάφορους τομείς, όπως:

  • Ανάλυση της εκπαίδευσης και των τεχνικών απαιτήσεων
  • Σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων μέσω της επεξεργασίας βίντεο.
  • Τεχνική επικύρωση των KTS .
  • Διάδοση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων.  

 

MEDIS

MEDIS Foundation

Tiu Calin

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε το 1999 υπό τη μορφή ενός μη - κυβερνητικής οργάνωσης και κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό το Ίδρυμα Medis είναι διαπιστευμένο ως πάροχος CME, από το Ρουμανικό Εθνικό Κολέγιο Ιατρών.

Το Medis Ίδρυμα θα είναι ο αρχηγός του πακέτου εργασίας διάδοσης και θα συμβάλει ενεργά στα υπόλοιπα πακέτα εργασίας. Θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε χειρουργούς για τη συν-δημιουργία εργαστηρίου και επικύρωση δοκιμών στη Ρουμανία.